opc_loader

Vanaf maandag 03/06/24 zijn we volledig operationeel vanuit Dentergem, Fruitesse 3. Kom gerust eens langs.

Leveringstermijn

Wij hebben veel borduur pakketten op voorraad, dus direct geleverdBesteld voor 15.00 u, morgen in huis. Indien het pakket niet voorradig is, ziet u dat bij de info van het borduurpakket en  wordt het na 1-5 werkdagen verzonden.

Promotie
Bezoekadres

BEZOEKADRES:
borduurmateriaal.be
St Jozeflei 25
B-2390 Westmalle

Zie hier voor de
Openingsuren

.

Print deze pagina:

Algemene Voorwaarden - borduurmateriaal.be

Identiteit van de ondernemer:

Practix BV, handelend onder de naam borduurmateriaal.be
Fruitesse 3

B-8720 Dentergem
Tel: +32 (0)472/91.55.91
E-mail: info@borduurmateriaal.be
BTW: BE 0477.987.690


 

1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van borduurmateriaal.be langs elektronische weg heeft aanvaard.
1.2 Indien consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt borduurmateriaal.be onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
1.3 borduurmateriaal.be treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal borduurmateriaal.be daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
1.4 Het staat borduurmateriaal.be vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij borduurmateriaal.be en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien borduurmateriaal.be een bestelling of aanvraag weigert, deelt borduurmateriaal.be dit onmiddellijk mee aan de consument.

2. HET AANBOD

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2  Als borduurmateriaal.be gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden borduurmateriaal.be niet.
2.3 De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder.
- De prijs inclusief belastingen;
- De eventuele kosten van aflevering
- De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen  daarvoor nodig zijn.
- De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het  gestand doen van de prijs.

3. DE PRIJS/ VERZENDKOSTEN

De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten.

4. BETALING

Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:
-Bancontact/ Mister Cash
- iDEAL
- PayPal
-Sofortbanking
-Vooruitbetaling

Alle facturen zijn kontant betaalbaar tenzij anders bedongen. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 1% per maand van het factuurbedrag. (met een minimum van € 25) als schadebeding.

5. LEVERING

5.1 borduurmateriaal.be verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd vanaf de besteldatum:

Wanneer wordt uw pakje geleverd? D = Dag van verzending
België D + 1 werkdag
Nederland D + 1 werkdag
Frankrijk D + 2 werkdagen
Duitsland D + 2 werkdagen
U.K. D + 2 werkdagen
Luxemburg D + 2 werkdagen
Rest van Europa D + 3-4 werkdagen

5.2 Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht,
5.3 borduurmateriaal.be is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

6. RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT

6.1 De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
6.2 Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd, mits de producten niet zijn gebruikt. De consument kan het retourneren en krijgt dan zijn geld terug.
6.3 Indien de consument van zijn herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft gemaakt, dan draagt borduurmateriaal.be zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de consument betaalde, exclusief verzendkosten.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 De artikelen blijven eigendom van borduurmateriaal.be tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.
7.2 De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.  

8. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 borduurmateriaal.be staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
8.2 borduurmateriaal.be is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van borduurmateriaal.be
8.3 Indien borduurmateriaal.be, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die borduurmateriaal.be aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. borduurmateriaal.be behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
8.6 De consument is gehouden borduurmateriaal.be te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen borduurmateriaal.be mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.
8.7 Het is mogelijk dat borduurmateriaal.be op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. borduurmateriaal.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. OVERMACHT

9.1 In geval van overmacht is borduurmateriaal.be niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niettijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite

10. PRIVACY

10.1 Door te bestellen geeft de consument gelijkertijd toestemming aan borduurmateriaal.be zonodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. borduurmateriaal.be gebruikt de gegevens van consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoongegevens worden zonder de  toestemming van consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.
10.2 De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door borduurmateriaal.be worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.
10.3 borduurmateriaal.be zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

11. TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van borduurmateriaal.be is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Klanten beoordeling

Voordelen?

Scherpe Prijzen
10% korting artikelen > €30
Groot Assortiment
Voor 15 h. Besteld, Direct
         Verzonden (indien voorradig)

Telefonisch Bereikbaar
Positieve Reviews
         Van Tevreden Klanten

Veilig online betalen